Lecture 16 : การแสดงผลข้อมูลกับภาษา Python 3

lecture ที่แล้วเราได้รู้จักประเภทของข้อมูลหลักๆกันไปบ้างแล้ว ทีนี้ถ้าเราอยากจะมั่นใจว่าข้อมูลตัวไหนเป็นประเภทอะไร เราก็สามารถทำได้ผ่านคำสั่ง type() โดยให้นำเอาข้อมูลที่เราอยากจะรู้ใส่เข้าไปในวงเล็บ
  type("Hello World")	
ซึ่งถ้าลองกดรันกดก็จะพบว่าไม่เห็นมีผลลัพธ์อะไรออกมา นั่นเพราะว่าคำสั่ง type() ทำหน้าที่เพียงแค่บอกประเภทข้อข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่ได้แสดงผลออกมา ดังนั้นจึงต้องใช้ร่วมกับคำสั่ง print() โดยโค้ดที่ได้ก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้
  print(type("Hello World"))	
ผลลัพธ์


class 'str' ในที่นี้ก็คือบอกว่าเป็นข้อมูลประเภท String ที่เรียกย่อๆว่า str นั่นเอง ซึ่งถ้าลองใช้กับข้อมูลประเภทอื่นๆก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังนี้
  print(type(10))    # class 'int'
  print(type(1.5))   # class 'float'
  print(type(True))   # class 'bool'
  print(type(1j))    # class 'complex'	สำหรับคนที่เรียนมาถึงคลิปนี้แล้วไฟล์ Python ที่ใช้ในการเขียนโค้ดมาอาจจะมีโค้ดอยู่เยอะและเริ่มรกกันแล้ว ก็ขอแนะนำให้เซฟไฟล์แยกกันในแต่ละบทเรียน จะได้เปิดกลับมาดูได้ง่ายและโค้ดในแต่ละไฟล์เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยสามารถสร้างไฟล์สำหรับบทเรียนหรือโปรเจคใหม่ได้โดยการ

คลิกขวาที่ชื่อโปรเจ็ค > New > Python Fileตั้งชื่อไฟล์โดยอาจจะใช้เป็นชื่อ lecture ก็ได้

Discussion

51 ความคิดเห็น