Lecture 15 : ประเภทของข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประเภทของข้อมูล

ไม่ว่าจะเป็นภาษา Python หรือภาษาโปรแกรมอื่นๆ ก็ล้วนมีพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทข้อมูลคล้ายกัน หมายความว่าถ้าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลใน Python ก็จะสามารถประยุกต์ใช้ตอนศึกษาภาษาอื่นๆได้ด้วย

String = ข้อความ

เป็นการนำตัวอักษรมาต่อกันเป็นคำหรือความความ ข้อมูลประเภท String เช่น ชื่อคน ชื่อจังหวัด สี เนื้อหาของเว็บไซต์หรือบทความต่างๆ

Integer = ตัวเลขจำนวนเต็ม

ข้อมูลประเภทนี้เช่นจำนวนสิ่งของต่างๆ สามารถเรียกสั้นๆได้ว่า Int ซึ่งนับรวมทั้งจำนวนเต็มยวกและจำนวนเต็มลบ

Float = ตัวเลขทศนิยม

ตัวเลขที่ติดทศนิยม เช่น ราคาสินค้า ราคาค่าโดยสาร น้ำหนัก ส่วนสูง ข้อมูลประเภทนี้ก็ถูกใช้บ่อยไม่ต่างกับเลขจำนวนเต็ม

Complex = จำนวนเชิงซ้อน

ข้อมูลประเภทนี้เราอาจจะคิดว่าไม่น่าจะมีโอกาศได้ แต่ในการเขียนโปรแกรมหรือวงจรคอมพิวเตอร์บางครั้งก็มีการใช้จำนวนเชิงซ้อนอยู่ด้วย

Boolean = ข้อมูลเชิงตรรกะ

ในที่นี้จะหมายถึงข้อมูลที่มีความเป็นไปได้อยู่เพียง 2 สถานะก็คือ "จริง" กับ "เท็จ" เหมือนกับสวิตไฟที่มีสถานะเปิดกับปิด

Discussion

4 ความคิดเห็น